• Import - Export - Trade - Consulting
  Import - Export - Trade - Consulting

  Vietnam & Germany

 • Handmade Products
  Handmade Products

  Directly import & sale awesome handmade products from Vietnam

 • Excellent Quality
  Excellent Quality
 • Original Vietnam
  Original Vietnam

Information

Nội dung cơ bản của INCOTERMS 2010

| |

Ha Doan Trade & Consulting_ INCOTERMS 2010 (International Commercial Terms – có nghĩa là “Các điều khoản thương mại quốc tế”) là một bộ các quy tắc thương mại quốc tế do ICC (Phòng... READ MORE